Samochodówka w Pszczynie, Powiatowy Zespół Szkół nr 1 im. Generała Józefa Bema w Pszczynie

PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna
Obowiązek informacyjny - uczniowie i rodzice

Od 25 maja 2018 r. funkcjonuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniu dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) i w związku konieczne jest przekazanie poniższych informacji dotyczących przetwarzania danych rodziców oraz uczniów naszej placówki.

Kto jest administratora Twoich danych osobowych oraz danych osobowych Twojego dziecka
(dalej: danych osobowych)?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym w jakim celu oraz w jaki sposób przetwarzane są Twoje dane osobowe oraz danych osobowych Twojego dziecka (dalej: danych osobowych), jest Powiatowy Zespół Szkół nr 1 im. Generała Józefa Bema (dalej: Szkoła), 43-200, ul. Poniatowskiego 2.

Z kim możesz skontaktować się w sprawie przetwarzania danych osobowych?

We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych możesz skontaktować się:

1) Bezpośrednio z Administratorem: Teresa Wojtanowicz - dyrektor szkoły
a) Numer telefonu: 32/210 36 24
b) Adres e-mail:
pzs1.pszczyna@pszczyna.edu.pl

2) Inspektor ochrony danych: Agnieszka Klimczok
a) Numer telefonu: 32 210 36 24
b) Adres e-mail:
iodo.pzs1@pszczyna.edu.pl


Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez Szkołę?

1) Wykonanie obowiązku prawnego - art. 6 ust. 1 lit. c RODO

Przede wszystkim przetwarzamy dane osobowe w celu realizacji ustawowych zadań i obowiązków, określonych w ustawie - Prawo Oświatowe, ustawie o systemie informacji oświatowej oraz w aktach wykonawczych do tych ustaw, polegających na świadczeniu usług edukacyjnych. Ponadto Szkoła może przetwarzać dane osobowych w zakresie koniecznym do prowadzenia wewnętrznej organizacji Szkoły.

2) Zgoda na przetwarzanie danych osobowych - art. 6 ust. 1 lit. a RODO

Możemy również przetwarzać dane osobowe w celach promocji Szkoły w Internecie lub innych miejscach, np. poprzez udostępnianie tam zdjęć lub informacji o Tobie lub Twoim dziecku jeżeli wyrazisz na to zgodę.

Jakim odbiorom przekazywane będą Twoje dane osobowe?
Szkoła, jako szkoła publiczna, ma obowiązek przekazywania danych osobowych do krajowych rejestrów prowadzonych przez uprawnione podmioty publiczne.

Ponadto dane osobowe będą przekazywane do podmiotów, które realizują na rzecz Szkoły usługi lub wykonują zadania Szkoły na podstawie prawa.

Dane osobowe są również przekazywane podmiotom wskazanym przez opiekunów prawnych ucznia.

Czy podanie Twoich danych osobowych jest obowiązkowe?

Podanie danych osobowych ma charakter obowiązku ustawowego. Niewskazanie tych danych spowoduje brak możliwości realizacji zadań Szkoły.

Przez jaki czas Twoje dane będą przetwarzane?
Przepisy prawa nakładają na Szkołę obowiązek przetwarzania danych osobowych przez okres 50 lat. Natomiast w przypadku przetwarzania odbywającej się na podstawie zgody, przetwarzanie będzie dokonywane przez okres konieczny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, lub do momentu wycofanie zgody.


Jakie są Twoje prawa?
Szkoła, jako Administrator danych osobowych, zapewnia Ci prawo dostępu do danych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Niemniej jednak w przypadku, w którym na Szkołę obowiązek przetwarzania nakładają przepisy prawa niektóre z powyższych praw może być ograniczone.

W zakresie, w którym udzielasz zgody na przetwarzanie danych osobowych masz prawo do wycofania tej zgody.

Ponadto, przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do Prezes Urząd Ochrony Danych Osobowych.


Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji na temat tego jak Twoje dane są przetwarzane lub zrealizować wyżej wymienione uprawnienia, skontaktuj się z naszym Inspektorem Ochrony Danych:


Inspektor Ochrony Danych Agnieszka Klimczok
Numer telefonu: 32 210 36 24
Adres e-mail: iodo.pzs1@pszczyna.edu.pl

 


2018-07-09 12:05:21

powrótGRUDNIA 1981 - PAMIĘTAMY! PZS nr1 Pszczyna
Twoje dane - Twoja sprawa PZS nr1 Pszczyna
BIP SZKOŁY PZS nr1 Pszczyna
Powiat Pszczyna PZS nr1 Pszczyna

OFERTY PRACY

DLA ABSOLWENTÓW

PZS nr1 Pszczyna
POPP Pszczyna PZS nr1 Pszczyna
KRS PZS nr 1 PZS nr1 Pszczyna
UKST "DIABLAK" PZS nr1 Pszczyna
Kółko przyrodnicze i fotograficzne PZS nr1 Pszczyna
Bezpieczna szkoła PZS nr1 Pszczyna
Centrum Kształcenia Ustawicznego PZS nr1 Pszczyna
ZŁOMOWISKO PZS nr1 Pszczyna

Ze względu na dostosowanie strony internetowej do wymogów ustawy o dostępności cyfrowej strona jest przebudowywana.

DRONE_EXPERT Deklaracja dostępności kontakt ksztalceniezawodowe dokumenty kształcenie zawodowe informacje dla pracodawców Kształcenie zawodowe POWER2039 TwojeDaneTwojaSprawa Procedury PTW AutoCad Rekrutacja POWER047743 Ochrona danych osobowych przyjacieleszkoly POWER036212 POWER036215 Cyfrowobezpieczni Historia i Wos POWER023566 POWERSE023562 power2015 POWER-2015-014623 POWER-2014-000247 zapowiedzi kandydaci Przedmioty mechaniczne Język polski Chemia Procent dla szkoły Instrukcja do dziennika Materiały do pobrania Zastępstwa testy Kontakt kursy informacje ogólne dla uczniów dla nauczycieli Bezpieczna szkoła Mam zawód mam pracę w regionie Projekty unijne Fizyka Informatyka Matematyka Egzamin zawodowy Egzamin maturalny Zajęcia pod patronatem POPP Zajęcia dodatkowe Koła zainteresowań Oferty WDN Szkolny zestaw programów nauczania Wymagania edukacyjne Samorząd Uczniowski Szkolny Klub Europejski Harmonogram kursów Oferty praktyk dla uczniów Oferty pracy dla absolwentów Ważne i przydatne linki Harmonogram zebrań i konsultacji Szkolny zestaw podręczników Pedagogizacje Rada Rodziców Warunki ubezpieczenia uczniów Ważne i przydatne strony Kalendarz roku szkolnego Statut Program wychowawczo-profilaktyczny Program profilaktyki Druki do pobrania Kierunki kształcenia Oferta szkoły Rekrutacja elektroniczna Biblioteka i czytelnia szkolna Pedagog szkolny Gabinet medycyny szkolnej Historia szkoły Nauczyciele Sukcesy uczniów i absolwentów Uczniowie Absolwenci Sponsorzy aktualności

Copyright 2015 by PZS nr 1

Technikum Pszczyna, Szkoła Zawodowa